Om tidskriften

Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. Från och med nummer 92 (2017) utkommer HLS parallellt i tryckt form och som en fritt tillgänglig digital publikation.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna granskas inom redaktionen.

Granskarna av artiklar tillhör inte redaktionen, de är anonyma och även bidragen anonymiseras (”double-blind”). Granskningsprocessen dokumenteras.

HLS följer de principer för kollegial granskning som sammanställts av Förbundet för vetenskaplig publicering i Finland (se principerna, publicerade på finska). Vid granskningen beaktas t.ex. i vilken mån

  • bidragen ger ny forskningskunskap på det valda området
  • resonemanget förankras i den centrala forskningen på området
  • artikeln har en klar och logisk uppbyggnad där analys/utförande och resultat motsvarar det syfte som presenterats i inledningen
  • syftet/forskningsfrågorna är tydligt formulerade och fokuserade samt avgränsade på ett lämpligt sätt
  • användningen av teori, metoder och begrepp är konsekvent, väl motiverad och meningsfull med tanke på syftet.

HLS använder VSD:s märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer i samband med de kollegialt granskade artiklarna, och har förbundit sig till att följa de användningsvillkor som gäller för märket.

HLS-redaktörerna, som företräder historia respektive litteraturvetenskap, avgör om insända bidrag tas med i volymen och om bidragen ska genomgå kollegial granskning samt begär in granskarutlåtanden. De beslutar också i samråd med SLS om eventuella teman och beställer artiklar och essäer kring särskilda ämnen eller personer man vill lyfta fram. Redaktörer för nummer 97 (2022) är Anna Biström och Johanna Wassholm.

Bidrag till årsboken kan skickas in via sidan Bidrag. För mera information, se call for papers. Information om tidtabellen och anvisningar om abstrakt, längden på bidrag, noter etc. ges på sidan Bidrag.

Medlemmar kan välja att läsa årsboken digitalt eller få den hemskickad i tryckt form. Den kan även köpas i välsorterade bokhandlar eller beställas via SLS webbplats.

ISSN 0073-2702 (print)
ISSN 2489-5512 (online)