Arkiv

 • Omslag: Historiska och litteraturhistoriska studier 98.

  Vol 98 (2023)

  Fria och ofria ord är årets tema i en rad artiklar, essäer och översikter. Tidningscensur och -polemik i storfurstendömet Finland studeras med utgångspunkt i historien kring Alexander Armfelt respektive Michail Borodkin. Antifascismens olika sidor spåras i politisk satir och i en barnroman av Tove Jansson. Dessutom utforskas språklig variation i Leo Ågrens inbördeskrigsskildring Fädrens blod, frihet och bundenhet i det bibliskt klingande språket hos Solveig von Schoultz samt muntlighet och minne utifrån J.L. Runebergs ”Döbeln vid Jutas”.

  I årsboken ingår även Sirpa Kähkönens festtal från SLS årshögtid.

  Redaktörer: Anna Biström & Jens Grandell

 • Omslag: Historiska och litteraturhistoriska studier 97.

  Vol 97 (2022)

  Natur/onatur är temat för HLS 97. I artiklar, essäer och översikter studeras verk av Gurli Lindén, Monika Fagerholm, Lars Englund, Solveig von Schoultz och finländska modernister – samt Arthur Thesleffs liv. Bidragen innehåller analys och reflexion – kring hav, ljus, passion och frihet, ekofeminism, antropocen och grym natur. Perspektiv ges på klimatanpassning i 1700–1800-talets Åbo samt på idéer om livets historia i tidningspress 1809–1859.

  Redaktörer: Anna Biström och Johanna Wassholm

 • Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 96.

  Vol 96 (2021)

  Teman för HLS 96 är teknologi och känslor, och motsättningarna mellan dem. Sorg är i fokus i artiklar om stormaktstidens gravdikter och den sociala elitens brev på 1800-talet. Adrian Pereras romaner analyseras mot bakgrund av frågor om känslor och språklig (in)kompetens. Det organiska livet i en mekanistisk tid diskuteras utifrån Solveig von Schoultz lyrik, medan kärleksbegreppet fokuseras i en jämförelse mellan Tito Colliander och Dostojevskij. Därtill studeras Henrik Tikkanen ”inter artes”. I numret finns även essäer om resandets känslor och teknologi, tillfällesdikt och receptionen av K.A. Tavaststjernas roman Hårda tider. Dessutom ingår Ulla-Lena Lundbergs festtal från SLS årshögtid.

  Redaktörer: Anna Biström och Johanna Wassholm

 • Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 95, med teckning av ångbåt.

  Vol 95 (2020)

  Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar och essäer diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, medan historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska döva och debatten om ”tvångssvenskan”.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 94

  Vol 94 (2019)

  Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan det normala och det avvikande, det galna och det geniala. I artiklar, essäer och översikter diskuteras bland annat olika behandlingsmetoder i mentalvården ur historiskt perspektiv samt kvinnlig galenskap och manlig genialitet i det konstnärliga skapandet. Dessutom ingår texter kring andra ämnen, till exempel en romanförfattares reflexion över året 1918 samt Sara Stridsbergs festtal från SLS årshögtid.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • Omslag till Historiska och litteraturhistoriska studier 93.

  Vol 93 (2018)

  Bärande teman i Historiska och litteraturhistoriska studier 93 är inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, Finland och ”stora världen” samt olika perspektiv på finlandssvensk modernism.

  Redaktörer: Anna Biström och Maren Jonasson

 • Vol 92 (2017)

  Teman för Historiska och litteraturhistoriska studier 92 är litteraturen och samtiden samt finländskt 1900-tal. I flera bidrag granskas föreställningar kring finländskhet och nationalism.

  Redaktörer: Anna Biström och Jennica Thylin-Klaus