Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 97 (2022)

2021-06-16

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2022 utkommer med volym nr 97.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 97 uppmärksammar vi temat Natur/Onatur.

Akuta frågor om klimatförändring, biodiversitet och hållbar utveckling aktualiserar frågor om natur och ”onatur” också i den humanistiska forskningen, vilket uppmärksammas i bland annat ekokritisk teori. Hur ser människans relation till naturen ut idag, och hur har den förändrats historiskt? Människan har en paradoxal roll som samtidigt djur, en del av naturen, och som kulturvarelse, ansvarig för att både förstöra och bevara naturen. För människan spelar naturen varierande roller, som resurs och rekreation, idyll, ideal och hot, inspiration och problem. Den kan vara ren och vacker, vårdad och ansad, död och exploaterad, urban och vardaglig, eller vild och otämjd. I litteratur och konst är naturen synlig – eller osynlig – som spegel för människans känslor, symbolförråd, motiv, huvudperson eller bakgrund. Kunskap om mänsklighetens föränderliga relation till naturen och naturens inverkan på mänskliga samhällens utveckling är likaså relevant för förståelsen av historiska skeenden.

I HLS 97 välkomnar vi förslag på texter som kan handla om exempelvis:

 • Den gröna vändningen i humanvetenskaperna, ekokritiska perspektiv, antropocen, posthumanism. Tillämpningar och teoretisk reflexion.
 • Historisk och litteraturhistorisk utveckling i synen på natur och onatur, människa och natur. Bilden av naturen i olika stilepoker (nationalromantik, jugend, modernism …).
 • Naturen i litteratur och andra konstformer, idag och i en längre utveckling.
 • Miljöskildringar, olika typer av natur och landskap – havsmiljöer, kärr, skog.
 • Levnadsmiljöer, hur människan format naturen/miljön och naturen människan.
 • Kustlandskapet och skärgården som symboler för det svenska i Finland.
 • Uppfattningar om det naturliga och det onaturliga, hur dessa förändrats historiskt och speglats i litteratur och konst.
 • Queera perspektiv på natur eller naturlighet.
 • Ekofeminism i litteratur, konst och historia.
 • Flora och fauna.
 • Djur i historien och litteraturen, betydelser av det djuriska och ”animal studies”-perspektiv.
 • Förmänskligandet av natur och djur, djurgestalter i sagor och barnlitteratur, djurkompislitteratur.
 • Naturskydd, djurskyddsfrågor.
 • Dialoger och motsättningar mellan naturvetenskap och humaniora.

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda tema.

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 17 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen på vetenskapliga artiklar är den 15 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2021.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 97 (2022)

Johanna Wassholm, johanna.wassholm@abo.fi

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi