Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 99 (2024)

2023-05-29

Vi tar emot förslag på artiklar, essäer och översikter till Svenska litteratursällskapet i Finlands (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2024 utkommer med volym nr 99.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 99 uppmärksammar vi temat osynliggörande/synliggörande.

Det som vi ser, och det som vi inte ser, har framför allt att göra med makt och tolkningsföreträden. Den vedertagna kunskap som anger ramarna för vårt vetande är resultatet av en lång process med olika inbyggda regelbundenheter. Vi går inte på en rak väg från klarhet till klarhet, där okunskap ersätts med allt mera kunskap. Kulturellt minne, kanonkritik och konstruktionism är exempel på perspektiv som ökat medvetenheten om blinda fläckar och tystnader, misstag och villovägar på kunskapsfärden. I HLS 99 vill vi lyfta fram fenomen, litterära verk, historiska personer, diskussioner, idéer... som osynliggjorts, glömts bort eller feltolkats, samt de processer som leder till osynliggörande. Samtidigt välkomnar vi reflexion över synliggörandena; vilka val – och bortval – görs i dagens försök att synliggöra de bortglömda? Vilken alternativkanon skapar vi, vilka perspektiv ges uppmärksamhet, prestige och pengar och vad tappar vi bort på vägen, vad förblir fortsatt osynligt? Och vilka är de viktiga insikterna och vändpunkterna?

 

I HLS 99 välkomnar vi förslag på texter som kan handla om exempelvis:

 • Historiska och litteraturvetenskapliga perspektiv på osynlighet och synlighet, samt processer av osynliggörande och synliggörande
 • Arkiven som synliggörare och osynliggörare, arkivens praktiker, minne och glömska, arkivaktivism
 • Undergroundkulturer
 • Ämneshistorisk reflexion, och metaperspektiv på dagens litteraturvetenskap och historia
 • Berättelser: Vilka/vems berättelser får spridning? Vem har rätt att berätta om och representera? Vems röster hörs i historien, litteraturen och forskningen?
 • Berättelser och litteratur som ger röst åt de nedtystade
 • Tystnadskulturer och hur de bryts
 • Synliggöranden av litteratur via litterära priser
 • Synliggöranden av äldre litteratur genom adaptationer
 • Kritiker som gatekeepers
 • Bortglömd litteratur utanför böckerna (i tidningar, radio och andra medier)
 • Osynliga litterära genrer
 • Metodologisk nationalism, osynliggöranden i gränszonerna mellan kulturerna och språken, finlandssvensk kultur utanför Finland
 • Kanon och alternativkanon
 • Möjligheter och utmaningar i att forska utanför kanon, exempelvis via digitala metoder och AI
 • Genus- och queerperspektiv på osynlighet och synlighet
 • Barn och unga i historien, litteraturen och forskningen
 • Förbjudna och tabubelagda ämnen
 • Klassperspektiv på synlighet/osynlighet

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda teman.

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 21 augusti till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen till vetenskapliga artiklar är den 17 november och för essäerna och översikterna den 30 november 2023.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 99 (2024)

Jens Grandell, jensgrandell@gmail.com

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi