Call for papers: Historiska och litteraturhistoriska studier 100 (2025)

2024-04-09

För att uppmärksamma det dubbla jubileumsåret 2025, då Historiska och litteraturhistoriska studier utkommer med sin volym nummer 100, samtidigt som Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) firar 140 år, tar vi upp temat Gammalt och nytt, förr och nu. Vi välkomnar förslag på artiklar, essäer och översikter.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar, essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna bearbetas inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de senare fallen översätts antagna texter till svenska).

I HLS 100 vill vi lyfta fram olika perspektiv på människornas och institutionernas ålder och på tid. Hur förändras människor, samfund och organisationer när tiden går och hur tar vi vara på upplevelser och erfarenheter från både unga och äldre? Hur framställs barn, de unga och nya företeelser i vår omgivning i historieskrivning, forskning och skönlitteratur? Vilken betydelse har äldre människors erfarenheter och traditionsrika organisationer i vårt samhälle? Hur kan forskaren närma sig tid, tidsuppfattning och tidsanda både som föränderliga och subjektiva upplevelser och kulturella företeelser? Bidragen kan också behandla upplevelser av tid och livets gång, skildringar av dessa i skönlitteraturen, biografi och självbiografi samt jubileer och andra fester eller händelser som markerar tidens gång.

I HLS 100 välkomnar vi förslag på texter som kan handla om exempelvis:

 • Historiska och litteraturvetenskapliga perspektiv på unga, äldre, växande och åldrande
 • SLS, HLS och andra institutioner på svenska i Finland, i går, i dag, i framtiden – traditioner och förnyelse
 • Historieskrivningens och litteraturhistorieskrivningens utveckling och förändringsprocesser
 • Tidsaspekter på arkivforskning
 • Ungas och äldres positioner och röster i historien och historieskrivningen
 • Åldersrasism
 • Litteraturens historia och framtid på svenska i Finland, t.ex. ur kanonperspektiv
 • Skönlitteratur för barn och unga
 • Äldres och ungas läsande
 • Åldrande och barndom, barnslighet och mognad i skönlitteraturen, t.ex. barnen i vuxenlitteraturen, de äldre i barnlitteraturen
 • Gammalt och nytt i språket
 • Naturens och människans hållbarhet i historia, litteratur och forskning
 • Nya teknologier förr och nu
 • Genus, queer och klassperspektiv på ungdom och åldrande
 • Tidsuppfattning eller tidsanda
 • (Kulturellt) minne, minnen, kulturarv
 • Historiska märkesår, jubileer och födelsedagar
 • Traditioner och traditionsbrott, vändpunkter, höjdpunkter och genombrott
 • Framtidsskildringar och framtidsvisioner förr och nu, utopier och dystopier
 • Biografi och självbiografi samt andra litterära och historiska skildringar av livets och tidens gång
 • Klockor, timglas, kalendrar och andra föremål som används för att mäta tid

Vi beaktar också förslag som faller utanför ovan nämnda teman.

Vi anhåller om 300–600 ord långa, fritt formulerade förslag på artiklar, essäer och översikter senast den 16 augusti 2024 till redaktörernas e-postadresser (se nedan). Om förslaget antagits inlämnas manus på webben, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Sista inlämningsdag för de färdiga manusen till vetenskapliga artiklar är den 18 november och för essäerna och översikterna den 29 november 2024.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc, se https://hls.journal.fi/about/submissions.

Vänliga hälsningar,

redaktionen för HLS 100 (2025)

Anna Biström, anna.bistrom@helsinki.fi

Julia Dahlberg, julia.dahlberg@oulu.fi