Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) är Svenska litteratursällskapets årsbok. Det första numret av HLS utkom 1925. Från och med nummer 92 (2017) utkommer HLS parallellt i tryckt form och som en fritt tillgänglig digital publikation.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar samt essäer och översikter i historia och litteraturvetenskap med anknytning till den svenska kulturen i Finland. Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna och översikterna granskas inom redaktionen.

HLS-redaktörerna, som företräder historia respektive litteraturvetenskap, avgör om insända bidrag tas med i volymen och om bidragen ska genomgå kollegial granskning samt begär in granskarutlåtanden. De beslutar också i samråd med SLS om eventuella teman och beställer artiklar och essäer kring särskilda ämnen eller personer man vill lyfta fram. Redaktörer för nummer 94 (2019) är Anna Biström och Maren Jonasson.

Bidrag till årsboken kan skickas till https://hls.journal.fi/about/submissions. Sista inlämningsdag för vetenskapliga artiklar för nästa årsbok är den 31 oktober och för essäer samt översikter den 30 november. För mera information, se call for papers. Närmare anvisningar om abstrakt, längden på bidrag, noter etc. ges här.

Årsboken skickas till samtliga medlemmar och kan även köpas i välsorterade bokhandlar eller beställas via SLS webbplats.

ISSN 0073-2702 (print)
ISSN 2489-5512 (online)